Home > Raadzaal > Nieuws uit de raadzaal > Theater Koningshof in Actualiteitenhalfuurtje

Word lid

4-02-2017

Theater Koningshof in actualiteitenhalfuurtje

Op donderdag 26 januari stond onder de kop ‘Begeleider voor theater’ een bericht over Koningshof in het AD. Voor de VVD aanleiding hier aandacht voor te vragen in het actualiteitenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 januari.

Volgens de VVD fractie is het verbazend een dergelijk artikel te lezen omdat Koningshof een beladen onderwerp is en er is afgesproken dat we elkaar niet zouden verrassen. Dus ook niet via de media. Om die redenen heeft de VVD fractie de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

Klopt het wat er in het AD staat en wordt er gezocht naar een procesbegeleider. Graag een toelichting.

Het is goed om transparant te zijn. Was het niet mogelijk om de raad hiervan tegelijkertijd op de hoogte te stellen. Graag uw beweegredenen.

Ook wordt er gesproken over de toekomstscenario’s die later dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Voorzitter, er is een toezegging dat de raad op 1 februari 2017 de stukken zou ontvangen met de uitgewerkte scenario’s. Mijn complimenten dat de Raadsconsultatiebrief i) vanmiddag laat alsnog is ontvangen en dat u deze informatie met ons heeft willen delen. Zodat de raad over 14 dagen met u hierover kan spreken. Wij kijken hiernaar uit.

De wethouder gaf in zijn beantwoording aan dat het AD het niet goed heeft geformuleerd. De vermelding in de RC-brief over de procesbegeleider is wel correct. Hij betreurde de ontstane commotie.

De VVD gaf bij monde van fractievoorzitter Gerard van der Wees aan dat de communicatie tussen college en de raad beter moet: “het kan en mag toch niet zo zijn dat de raad hierin niet betrokken wordt.” Een reden voor de communicatie in de krant kon de wethouder niet geven.

De raadsinformatiebrief wordt 14 februari inhoudelijk in de Commissie besproken.