Home > Raadzaal > Nieuws uit de raadzaal > Debat 'InBlik' op 11 april 2017

Word lid

12-04-2017

Debat over toekomst ’InBlik’

Op 11 april 2017 werd in de Raad de toekomst van 'InBlik' besproken. VVD Maassluis steunt het voorstel van het college om meerdere partijen onderdak te geven, zij het met een aantal voorbehouden. Hieronder vindt u de volledige teksten zoals die door VVD zijn uitgesproken in Eerste en Tweede termijn van de raadsvergadering.

1e termijn:

Voorzitter dank u wel.

Twee weken geleden spraken we over dit onderwerp in commissieverband. De discussie was uitgebreid en de meningen liepen uiteen. Aan een tweede termijn kwamen we niet toe.

De VVD fractie heeft zich toen in 1e termijn scherp en kritisch geuit over de kwaliteit van het onderliggende stuk en kritische opmerkingen geplaatst op de onderbouwing van het voornemen om InBlik volledig beschikbaar te maken voor jongerenwerk. Ook hebben we met name aandacht gevraagd voor de positie van Myosotis in de nieuwe plannen en voor de zorgen van omwonenden.

Tot zover kort samengevat mijn 1e termijn van twee weken geleden.

Daarnaast is bij de behandeling in 1e termijn tijdens de commissiebehandeling eens te meer duidelijk geworden hoe hoog de emoties inmiddels zijn opgelopen. Er werden uitspraken gedaan, die we in een samenleving als de onze niet vinden thuishoren. Ook vanavond blijkt opnieuw de betrokkenheid van alle partijen..

Dat brengt de VVD tot de overtuiging, dat er vanavond hoe dan ook een beslissing moet vallen. Links om of rechts om. Maar uitstel is voor niemand goed. Pas als er een besluit is genomen, weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan er verder gewerkt worden. Wij, als politiek zullen vanavond die duidelijkheid moeten geven, hier in de raadzaal. De plaats waar het hoort.

Het proces van dit dossier is niet bepaald vlekkeloos te noemen. Dat wil overigens niet zeggen, dat, bij een discussie over dit onderwerp in september, de emoties er niet geweest zouden zijn. Maar de maandenlange onzekerheid had dan wel voorkomen geworden.

In dit dossier gaat het naar ons idee om twee aspecten: de beleidsmatige onderbouwing en de uiteindelijk voorgelegde keuze.

Wat betreft de onderbouwing heb ik in de commissie daar veel over gezegd. Dat was en is matig. Ook was onduidelijk of er locatie gebonden jongerenwerk werd ontwikkeld ten koste van het ambulante jongerenwerk. De wethouder heeft toegezegd, dat het niet het geval is en daar zullen we hem ook in de toekomst aan houden. Verder ga ik daar niet opnieuw over beginnen, maar stel het als VVD wel vast.

Omwille van een noodzaak tot het nemen van een besluit beperk ik me tot het tweede aspect en dat is: ‘moet InBlik nu een jongerencentrum worden en hoe verhoudt zich dat tot de huidige gebruikers van InBlik’.

Daarbij is het van belang om de eigen positie goed voor ogen te hebben. De raad dient op hoofdlijnen te beoordelen en kaders te stellen. Om die reden laten we bij voorkeur wat bij het college hoort bij het college en wat bij de raad hoort bij de raad.

Kijkend naar de stand van zaken, dan zien we, dat er mogelijkheden liggen om in InBlik plek vrij te maken voor Myosotis en tegelijkertijd het jongerenwerk uit te breiden volgens de plannen van het college. Daarbij zal dan ook Ummah Wahida een plek krijgen in InBlik. Daar zitten wel enkele voorwaarden aan vast van de zijde van Myosotis en Ummah Wahida. Maar dat neemt niet weg, dat er mogelijkheden liggen in gezamenlijk gebruik van InBlik. Daarnaast biedt ook de locatie in De Vloot mogelijkheden voor Myosotis. Graag horen we van de wethouder of deze conclusie juist is.

En, gesteld, dat het raadsvoorstel wordt aanvaard, is het college dan toch nog bereid om vanuit dat besluit, te bezien of er nog andere locaties in aanmerking kunnen komen voor bespreking met Myosotis?

Wij denken in dit kader aan het Muziekgebouw of leegstaande lokalen in schoolgebouwen zoals de Kardinaal Alfrinkschool.

Daarnaast willen we weten, wat het college wil doen met de zorgen van de omwonenden. Daar leven grote zorgen die niet alleen met een klankbordgroep worden weggenomen. Welke stappen denkt het college verder te nemen?

Een ander punt betreft de regie in het nieuwe InBlik. Het nieuwe InBlik wordt een open jongerencentrum dat toegankelijk en laagdrempelig moet zijn voor alle jongeren van Maassluis. Al te vaak zien we dat er in een jongerencentrum bepaalde groepen de overhand hebben, waardoor andere groepen wegblijven. De rol van E25 lijkt dan ook cruciaal voor het welslagen van dit plan. Hiervoor is nodig, dat E25 de regie voert in het nieuwe InBlik. Graag horen we van de wethouder of dat zo is.

Het lijkt de VVD goed, om dit project na een jaar te evalueren. Daaruit zal moeten blijken, hoeveel jongeren gebruik maken van dit jongerencentrum, hoeveel verschillende groepen er komen, enzovoorts. Kan de wethouder dit toezeggen?

2e termijn

Voorzitter dank voor de antwoorden op onze vragen in 1e termijn.

In 1e termijn heb ik aangegeven, dat dit dossier op dit moment tot een besluit moet worden gebracht. De onzekerheid heeft voor alle partijen al veel te lang geduurd en alle betrokkenen zijn gebaat bij duidelijkheid.

De VVD is van mening, dat zorgvuldig afgewogen moet worden, hoe alle belangen in dit dossier zoveel mogelijk gediend kunnen worden.

Naar ons idee is het mogelijk om in InBlik verschillende doelgroepen een plek te geven voor hun activiteiten. Myosotis zou daar dus in goed overleg in kunnen passen met een deel van hun activiteiten. Ook in de locatie van De Vloot zijn er voor hen mogelijkheden, die ook voor de toekomst perspectief bieden. De verschillende gebruikers zullen dan gezamenlijk wat water bij de wijn moeten doen. En dan is er veel mogelijk.

Onze conclusie is dan ook, dat er gestart kan worden met dit concept. Daarbij blijft altijd nog de mogelijkheid open om met Myosotis verder te praten over andere locaties. De formule van dit moment zorgt voor verspreiding van activiteiten over meerdere locaties en wij kunnen ons voorstellen, dat het niet de meest gewenste formule is. Dus: verder praten na dit besluit is een mogelijkheid, waarvan we graag zien, dat het college dit oppakt.

Dat geldt ook voor de omwonenden. Daar leven grote zorgen die wij begrijpen. Daar zal wat mee gedaan moeten worden. Zoals al in 1e termijn aangegeven, is een klankbordgroep niet voldoende. Er zullen meer middelen ingezet moeten worden, zoals handhaving en toezicht, een meldpunt voor klachten van overlast, etc. Dus ook voor deze groep geldt, dat middels overleg en zorgvuldige communicatie mogelijkheden kunnen komen voor het voorkomen van de gevreesde aantasting van het leefklimaat rond De Vloot.

Ook moet duidelijk zijn, dat E25 de regie heeft in InBlik en niemand anders.

Dat zal ook nadrukkelijk naar voren moeten komen in de evaluatie die we over een goed jaar zullen ontvangen.

Onder die voorwaarden kan de VVD akkoord gaan met het raadsvoorstel.

Tot slot: de VVD is voor een goed jongerenwerk bestaande uit een mix van ambulant en locatie gebonden. Misschien zijn er wel meer locaties nodig of moet de inzet op het ambulante jongerenwerk verhoogd worden. Voor de VVD zijn dit vragen, waarvan we verwachten, dat die in de nota Meedoen beantwoord worden met een duidelijke visie op het jongeren werk, ambulant en locatie gebonden, inclusief onderbouwing. Met een eindbeeld waar we in Maassluis naar toe willen. Het ontbreken van een dergelijke visie is mede debet aan het ontstaan van de huidige problematiek rond InBlik.