Home > Raadzaal > Columns > Druk aan het werk!

Word lid

7-10-2014

Druk aan het werk!

Inmiddels is het reces alweer ruim achter ons en is de fractie volop actief met de lokale politiek. Dat houdt in: wekelijks fractievergaderingen en wekelijks raads- of thematische vergaderingen.Daarnaast nog eens enkele andere bijeenkomsten, uitnodigingen voor allerlei uiteenlopende activiteiten, kortom: we zijn weer lekker bezig.

In mijn laatste bijdrage schreef ik, dat we in de startblokken stonden voor de behandeling van de kadernota. Inmiddels staan we in de startblokken voor de behandeling van de begroting. In financiële zin zag de kadernota er goed uit. Een sluitende begroting voor 2015 leek alleszins haalbaar. Voor 2016 e.v. ligt dat overigens nog anders en wordt er op termijn nog een tekort voorzien van meer dan een miljoen in 2018. Alleszins reden om een sober beleid te blijven voeren. Wel zaak om evenwichtig beleid te voeren en in de kadernota werd dat gemist. Er is specifiek aandacht gevraagd voor de beleidsterreinen sport, cultuur en onderwijs. Zaken, waar in de kadernota nauwelijks over werd gesproken.

Veel aandacht gaat momenteel uit naar de vormgeving van alles wat met het sociaal domein samen hangt: de zogenaamde 3D’s. De decentralisaties op het gebied van Participatie, WMO en Jeugd. Onderwerpen, die veel tijd en voorbereiding vergen. In de pers lezen we regelmatig, dat de overheid,cq. de gemeenten, nog niet klaar zijn met hun voorbereidingen om de overgang van deze taken naar de gemeente per 1 januari a.s. goed en zorgvuldig plaats te laten vinden. Voor wat betreft Maassluis, en de gemeenten waar we in deze dossiers mee samen werken, Schiedam en Vlaardingen, is het zo, dat de gemeente hierin op koers ligt. Het zal er wel om spannen, om alles in formele zin per 1 januari a.s. afgehandeld te krijgen. Maar zoals de planning er nu uit ziet, gaat dat lukken, zij het onder stoom en kokend water. Bedenk daarbij, dat de wereld er op 1 januari a.s. niet ineens totaal anders uit zal zien dan op 31 december er aan voorafgaand. Anders gezegd, dezeprocessen zullen geleidelijk van de ene in de andere situatie overgaan. Dat zal een proces worden, dat zeker 2-3 jaar zal vergen.

Het dossier Stroomopwaarts heeft hierin ook nog een aparte plaats. De gemeentelijke sociale diensten van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, samen met Ducdalf en de vergelijkbare bedrijven uit Schiedam en Vlaardingen zullen opgaan in één organisatie: Stroomopwaarts. Het wordt nog een grote inspanning om dat ook per 1 januari voor elkaar te krijgen.

Als VVD-fractie zijn we nog steeds niet overtuigd, dat de vorming van dit bedrijf op lange termijn de beste optie is. Onze twijfel ligt dan niet zo zeer in de visie achter dit project, zijnde vergroting van de organisatie geeft grotere slagkracht bij het uitvoeren van de participatiewet, maar wel bij de financiële vertaling hiervan. Onze inzet is om helder te krijgen, dat dit ook in financiële zin een goede oplossing is op de middellange en lange termijn voor de gemeente Maassluis.

Bij de decentralisatie van de Jeugdzorg heeft Maassluis het afgelopen jaar al voorgesorteerd op de komende ontwikkelingen met het wijkteam Jeugd in Maassluis Oost. De ervaringen hiervan zullen er toe bijdragen, dat we in 2015 een geleidelijke doorontwikkeling zullen meemaken van deze wijkaanpak voor de gehele stad. Daarnaast wordt er in het hele Rijnmond gebied intensief samengewerkt om de Jeugdzorg in deze regio goed vorm te geven.

Bij de WMO ligt het zwaartepunt van de discussie rond de inzet van PGB’s en mantelzorg. Onze fractie heeft zich nadrukkelijk ingespannen, om, waar het gaat om kostenstijging voor de burger bij dit onderwerp, de middeninkomens te ontzien en niet alleen de allerzwaksten in de samenleving.

De fractie heeft nog tal van andere interessante onderwerpen onderhanden maar voor dit moment is dit voldoende om een beeld te schetsen, waar we ons mee bezig houden en hoe we er in staan.

Gerard van der Wees

Fractievoorzitter

Oktober 2014