Home > Raadzaal > Columns > De sportnota

Word lid

8-12-2013

De sportnota

In januari schreef ik in het bulletin over de uitdagingen op het terrein van de sport in 2013 voor deze wethouder. Inmiddels is het jaar aardig op streek en zijn we ook op dit beleidsterrein een paar forse stappen verder. Er zijn knopen door gehakt in het dossier Excelsior M/MSV en in het dossier Sporthal Wipperspark. Beide initiatieven haalden de eindstreep niet en kunnen niet tot realisatie gebracht worden om uiteenlopende redenen. Eens te meer zijn dat aanwijzingen, dat een sportbeleid noodzakelijk is om keuzes te maken, duidelijkheid te verschaffen en geen verwachtingen te wekken die later niet waar te maken zijn. Het doet mij dan ook veel genoegen, dat er inmiddels een sportnota is verschenen, die binnenkort door de raad besproken kan gaan worden en daarna als beleidskader kan dienen voor de komende jaren.

En wat houdt die nota dan in, zult u zich afvragen? Daar ga ik hier onder op in. In het vorige bulletin schreef ik over de Sociale Structuurvisie. Het spoorboekje voor de gemeente Maassluis op het gebied van Welzijn. Sport maakt daar een belangrijk deel van uit en het zal dan ook niet verbazen, dat het lokale sportbeleid ingegeven wordt vanuit de gedachten uit de Sociale Structuurvisie. Concreet houdt dat in, dat we sport tweeledig bekijken. Allereerst is sport natuurlijk leuk om te doen. Het is lekker om sportief bezig te zijn, het zij individueel of in teamverband. In principe kan iedereen dan ook een vorm van sportbeoefening doen die hem of haar past. En dat brengt me bij de tweede invalshoek, als het gaat om sportbeleid. En dat is tegelijkertijd de invalshoek van waaruit we als gemeente naar sport kijken. Sport is dan een middel om verschillende maatschappelijke en sociale doelstellingen te realiseren. Voorbeelden zijn dan om sport in te zetten tegen bewegingsarmoede, overgewicht, bestrijding van Diabetes, enz. Daarmee levert sport een bijdrage aan een gezondere leefstijl van de deelnemers met daarbij lagere kosten voor gezondheidszorg. Ook is het een vorm van meedoen in de samenleving. Mensen kunnen door sport in contact komen met anderen, kunnen door vrijwilligerswerk te doen een zinvolle bijdrage leveren aan onze maatschappij, enz.

Om dat mogelijk te maken zijn er wel een paar dingen nodig: sterke verenigingen en goede accommodaties. In Maassluis kennen we een aanzienlijk aantal gezonde verenigingen, maar ook helaas verschillende minder sterke verenigingen. Op accomodatiegebied zijn er ook nog al wat vraagstukken, zowel voor de binnen- als de buitensport.

Voor de verenigingen richten we ons op een vorm van ondersteuning en ontwikkeling van verenigingen op basis van het MVV-concept (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen). Het is een methodiek die er op gericht is om verenigingen te leren functioneren volgens een bedrijfsmatige aanpak en met de blik naar buiten gekeerd. Met uiteraard de kernsport van de vereniging als grootste goed, maar daar naast een “open mind” voor omgevingsproblemen om bij de oplossing daarvan een bijdrage te kunnen leveren en er tegelijkertijd als organisatie ook beter van te worden. Een willekeurige vereniging kan zich bijvoorbeeld heel goed richten op een bepaalde doelgroep of leeftijdscategorie om daar beweegactiviteiten voor te organiseren. Daarmee komen er mensen naar de sportcomplexen, die er anders misschien niet komen, nu wat komen sporten en wat gebruiken. De kantine draait en de drempel naar vrijwilligerswerk wordt lager. In mijn optiek zitten daar aanzienlijke voordelen in voor een vereniging en in het verlengde daarvan voor de maatschappij.

Op het gebied van sportaccommodaties gaan we er van uit, dat de komende jaren twee sporthallen volstaat. Wel moeten de huidige gymzalen zoveel als mogelijk worden omgebouwd naar sportzalen, die een maat groter zijn en daardoor beter bruikbaar worden voor veel sportverenigingen. Ook heeft Lentiz Reviusplein behoefte aan een sportfaciliteit dicht in de buurt van haar locatie. Ook dat willen we gaan realiseren, evenals een nieuwe sportzaal bij de nieuw te bouwen school voor het Spectrum. Waar mogelijk worden bestaande gymzalen omgebouwd of herbouwd naar sportzaal formaat.

Voor de buitensport wordt een nieuwe subsidieregeling voorgesteld gericht op het realiseren door verenigingen van nieuwe kleedaccommodaties. Veel buitensportverenigingen kampen met achterstallig onderhoud en zijn niet voldoende in staat om dit op te lossen. Met deze regeling komt dit aanzienlijk beter binnen bereik van een vereniging. Als een vereniging van deze regeling gebruik gaat maken, zal er overigens wel een iets hogere verbruiksvergoeding tegenover staan. Maar dat lijkt mij vanzelfsprekend. Een binnensportvereniging huurt tenslotte ook een sportzaal met kleedruimte en betaalt daar ook voor. Die analogie mag ook gelden voor een buitensportvereniging.

Al deze zaken staan in de sportnota vermeld en met enige trots kan ik ook melden, dat er binnen de beschikbare geldmiddelen van de gemeente al deze genoemde zaken te betalen zijn. Zonder dat er een beroep moet worden gedaan op de algemene reserves van de gemeente.

Al met al een nota gericht op het versterken van de zelfstandigheid en eigen kracht van verenigingen, verhogen sportdeelname, kwaliteits- en capaciteitsverbetering van de binnensportaccommodaties en mogelijk maken van renovatie van clubaccommodaties volgens het voor-wat-hoort-wat principe. Naar verwachting spreekt in november de raad zich uit over deze nota en ik hoop van harte, dat deze hiermee akkoord gaat.

Gerard van der Wees
Wethouder
oktober 2013