Home > Raadzaal > Artikel 51 vragen > Art. 51 vragen vertraging sloop schoolgebouw Spechtstraat

Word lid

29-10-2017

Art. 51 vragen vertraging sloop schoolgebouw Spechtstraat

Naar aanmelding van de vertraging van de sloopwerkzaamheden aan het oude schoolgebouw aan de Spechtstraat heeft de fractie van de VVD Maassluis vragen gesteld. Ook de communicatioe naar de bewoners moet beter, de bewoners moeten nu gissen wat er speelt en die onduidelijkheid is wat de fractie betreft ongewenst. Hieronder de letterlijke tekst van de ingediende vragen. 

 

Geacht College van B&W,

Op 30 mei jl, heeft de VVD Maassluis in het actualiteitenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering aan het College gevraagd om de geplande sloop van het schoolgebouw aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat te versnellen. Mede vanwege de snelle verpaupering en de aantrekkingskracht die vandalen hebben op leegstaande gebouwen. Tevens heeft de VVD Maassluis gevraagd aan het College om hierover te communiceren met de omwonenden.

Inmiddels is de sloop begonnen en ook weer stilgelegd. Een hele maand heeft de sloop stil gelegen. Sinds deze week zijn er weer activiteiten op het terrein. Echter heeft er met de omwonenden, behalve één brief met de aankondiging dat de sloop ging starten, totaal geen communicatie plaatsgevonden.

In de krant moest er gelezen worden dat de sloop stil ligt in verband met de aanwezigheid van asbest. De “mannen in de witte jassen” zijn echter al in het beginstadium van de sloop geweest.

Het is voor de omwonenden een raadsel wat er nu allemaal staat te gebeuren en hoe lang deze overlast nog zal aanhouden.

Een van de belangrijkste redenen van de VVD Maassluis om het College te verzoeken de sloop van het schoolgebouw versneld te gaan slopen was de aantrekkingskracht van vandalen op leegstaande gebouwen. Een braakliggend stuk grond met een half gesloopt gebouw en machines erop draagt niet bij aan een veilige omgeving en heeft zeker net zoveel aantrekkingskracht op overlastgevers.

De VVD Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College;

- Heeft er op voorhand onderzoek plaats gevonden met betrekking tot de aanwezigheid van
asbest? Had deze vertraging niet voorkomen kunnen worden?

- Heeft deze vertraging en de vondst van het asbest nog geleid tot een kosten verhoging?

- Is er voor de omgeving nog een gezondheidsgevaar?

- Waarom zijn de omwonenden niet op de hoogte gehouden over de geconstateerde aanwezigheid van asbest? Had het College hiermee niet heel veel onrust weg kunnen nemen. Wat gaat het College doen aan de communicatie?

- Wat wordt er gedaan om het terrein goed te beveiligen?

- Hoe lang gaat het hele sloopproces nog duren. De winter is weer in aantocht en nog meer
vertraging door een eventuele vorstperiode is zeker niet wenselijk.

In afwachting van uw reactie.
Hoogachtend,
Gemeente raadsfractie VVD Maassluis