Home > Actueel > VVD fractie geeft coalitieakkoord als kader mee

Word lid

10-07-2018

VVD fractie geeft coalitieakkoord als kader mee

Bij de behandeling van de kaderbrief gaf VVD aan het coalitieakkoord als kader aan te houden. Fractievoorzitter Dick Snoeck sprak onderstaande tekst in de raadsvergadering van dinsdag 10 juli.

Deze kaderbrief bespreken ter voorbereiding op een kadernota die vervolgens in september wederom besproken wordt, leidt tot tijdsdruk. September is immers slechts enkele weken voorafgaand aan de begroting. Waarbij we ons moeten afvragen of de kaders die in september worden meegegeven in voldoende mate verwerkt kunnen worden in de begroting. De VVD Maassluis wil dan ook vanavond haar kaders duidelijk aan het College meegeven.

De kaderbrief is beleidsarm opgesteld. Voor de VVD is het coalitieakkoord de leidraad en wat ons betreft het kader. We hebben er immers onze handtekening onder gezet. Het coalitieakkoord is ambitieus met een bewuste keuze voor een financiële onderbouwing.

Voor nu is de exacte financiële doorrekening lastig omdat de IBP gelden nog niet duidelijk zijn. Wat gaat geoormerkt worden en hoe hoog is het onderwijsachterstandenbudget? De VVD verwacht van het college dat zij dit nauwlettend in de gaten zullen houden en verwachten dat er bij de begroting duidelijkheid over is.

Zoals gezegd liggen de ambities hoog. De risico’s en onzekerheden in met name de WMO, jeugd zorg en het sociale domein zouden kunnen leiden tot vertraging. Onwenselijk voor wat betreft de VVD. Het is onze ambitie het coalitieakkoord in de komende 4 jaar volledig uit te voeren, Uiteraard wel binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid.

In dit kader willen wij meegeven dat de vaak gewenste ruimhartigheid in het sociaal domein, hoe sympathiek ook, kan knellen met de betaalbaarheid en daarmee de continuïteit van de programma’s. In plaats van ruimhartigheid zou sociale rechtvaardigheid geborgd moeten blijven. Vangnetten voor onze inwoners die dat nodig hebben en daar waar mogelijk snel weer op eigen benen staan.

Een aantal grote investeringen, zoals een innovatief geluidscherm en een goede ontsluiting van de Kade staan nu als PM-post benoemd. Belangrijke investeringen voor Maassluis. De VVD wil deze investeringen in de begroting terugzien. Doorpakken is het key-woord, met name voor de verlaging van de geluidsoverbelasting van de A20. Maak de plannen, ga rond de tafel met de betrokken partijen en zorg ervoor dat binnen 4 jaar een innovatief geluidsscherm is gerealiseerd.
Van de overige PM-posten verwacht de VVD dat deze kostendekkend zullen zijn en niet tot onnodige lasten verzwaring van de burger zal leiden.

We vragen het college actief op zoek te gaan naar ruimtescheppers. Beoordeel alle beleidsterreinen op doelmatigheid en effectiviteit en vervang waar nodig oud beleid voor nieuw beleid.

Voorzitter, Maassluis staat voor de grote uitdaging in 2040 Co2 neutraal te zijn. Hiervoor zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken. We geven het College dan ook mee een Revolving Fund te ontwikkelen en dit mee te nemen in de begroting. Een fonds waarvan onze inwoners tegen gunstige condities geld kunnen lenen voor het verduurzamen en energie neutraal maken van hun eigen woonomgeving.

De samenleving verandert en zo ook de woonwensen. Langer zelfstandig blijven wonen is daar een onderdeel van. Dit past bij de liberale beginselen van de VVD. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de sociale woningbouw, en dan met name in de huursector.

De VVD pleit voor divers bouwen voor iedereen met extra aandacht voor betaalbare koopwoningen. Er moet meer doorstroming op gang komen die een positief effect heeft op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. We vragen het College dan ook om een communicatie doorstroomprogramma te ontwikkelen in samenwerking met Maasdelta. Zodat bewoners met financiële ruimte verleidt worden door te stromen naar koopwoningen.

Vrijheid is een van de belangrijkste pijlers van de VVD. Vrijheid van het individu en de vrijheid van elkaar te mogen verschillen. We zijn niet allemaal gelijk maar wel gelijkwaardig. Wanneer echter de vrijheid van de een door het gedrag van de ander een hinder wordt, is de grens bereikt. De VVD hecht veel waarde aan respect voor elkaar en voor de leefomgeving.

Vrijheid is niet de verkeersregels aan je laars lappen, Vrijheid is niet de hondendrollen laten liggen, Vrijheid is niet je rotzooi achter je neergooien en Vrijheid is zeker niet andermans spullen kapot maken. Vrijheid is je eigen verantwoordelijkheid nemen en niet verwachten dat de overheid maar alles voor je oplost.

Een aantal beleidsterreinen zijn hierop al aangescherpt. Helaas zou ik bijna zeggen. En ondanks deze aanscherpingen en de extra inspanningen op het gebied van voorlichting en communicatie is er absoluut meer inzet van handhaving en toezicht nodig. Kan het college aangeven of het aantal vacatures inmiddels is ingevuld en wanneer kunnen wij de rapportage van u verwachten inzake de capaciteit bij volledige bezetting.

Voorzitter ik ga afronden. Het mag duidelijk zijn Dat, de VVD Maassluis, de gestelde ambities in het coalitie akkoord hoog heeft zitten!
Een mooie taak ligt er voor het college en uiteraard voor ons allemaal! We kijken dan ook uit naar een mooie begroting en positief meerjarenperspectief in het najaar.