Home > Actueel > Behandeling begroting 2019-2022

Word lid

6-11-2018

Behandeling begroting 2019-2022 e.v.

Op dinsdagavond 6 november 2018 werd in de gemeenteraad de begroting 2019-2022 behandeld. VVD Maassluis vroeg daarbij o.a. aandacht voor de onderwerpen Duurzaamheid, (scheef)wonen en de geluidswal. Hieronder de spreektekst die namens de fractie werd uitgesproken.

Geacht college,

Het eerste begrotingsdebat na de verkiezingen met een nieuw college en raadsleden. Met een nieuwe politieke agenda en een open politieke houding voor breed gedragen voorstellen. 

Wij willen op voorhand inwoners meenemen in de ontwikkelingen in hun directe omgeving en in de stad, zodat wensen mee genomen kunnen worden in de uiteindelijke plannen. Dit moeten we doen door de communicatie te verbeteren. In de begroting is daar geld voor vrij gemaakt en dat is positief. 

Door de communicatie op een hoger niveau te brengen, kan er een groter draagvlak gecreëerd worden, waarbij wij als Raad ons moeten realiseren dat we het niet iedereen naar het zin kunnen maken en dat wij uiteindelijke alles overwegend en in het algemeen belang van de stad de keuzes maken. 

De begroting is opgemaakt conform de kadernota en het coalitie-akkoord. We steken onze ambitie voor de komende jaren niet onder stoelen en banken. Zoals verwoord in het Coalitie akkoord zijn er plannen gemaakt en die willen we uitvoeren ook.

We gaan investeren in de kwaliteit van de stad, in duurzaamheid, onderwijs, wonen, zorg en ondersteuning.

Met name in het Sociaal Domein is bij aanvang van de nieuwe raadsperiode het college geconfronteerd met forse overschrijdingen bij Jeugdzorg en de WMO. 

Het lijkt erop dat deze mede veroorzaakt worden door de wijze waarop de aanbesteding is vorm gegeven. Resultaat gericht i.p.v. inspanning gericht. Waarbij er het risico is, dat er voor de ingehuurde bedrijven een perverse prikkel wordt gecreëerd om zaken sneller af te handelen dan in de aanbesteding is opgenomen en waarbij de controle op het resultaat mogelijk onder maat is. 

Kan het College aangeven hoe controle op dit moment plaats vindt, op de ingezeten trajecten bij zowel Jeugd zorg en WMO. 

Om het sociaal domein duurzaam betaalbaar te houden, is het wat de VVD betreft niet de weg om telkens nieuwe doelstellingen te formuleren. Er wordt meer en meer geld gevraagd en wij vragen ons af wat de resultaten zijn van de inspanningen. Het sociaal domein zal beter geëvalueerd en op resultaten beoordeeld moeten worden

Als voorbeeld jeugd- en armoedebeleid. Wij stoppen daar al jaren veel geld in met als doel om met name de jeugd gelijke kansen te bieden en kinderen met een achterstand te laten slagen en klaar te maken voor een zelfstandige toekomst. Maar als er vanuit de ouders geen wederkerigheid wordt verlangd zal dat naar de mening van de VVD niet leiden tot de zelfstandige betrokken en bewuste nieuwe generatie die we voor ogen hebben. 

De kans op terugval is dan te groot. Het zal een gezamenlijke inspanning moeten zijn. Waarbij ouders als eerste verantwoordelijke aan zet zijn en indien waar nodig geholpen door de gemeente. Indien hier geen wederkerigheid en verantwoording wordt ingevoerd,  houden we het systeem in stand van alleen maar meer geld. Daar is de VVD absoluut niet voor omdat dat met name niet in het belang is van de betrokkenen. 

Graag een reactie van het college


Duurzaamheid: 

Maassluis heeft een doelstelling om in 2040 co2 neutraal te zijn. Dat betekent dat we geen moment meer te verliezen hebben. Om dat te bereiken hebben we meerdere uitdagingen:
- Hoe verlagen we het energiegebruik
- Hoe verduurzamen we de verkeersstromen in en om de Maassluis 
- Hoe gaan we om met onze afvalstromen: wat de VVD betreft wordt dat een systeem waarbij de vervuiler betaald. 

Wij verwachten van iedere inwoner een pro-actieve houding t.o.v. het realiseren van Duurzaamheid en zullen alle voorstellen ondersteunen waar een proactieve houding wordt beloond.

Het duurzaamheidsfonds is een eerste initiatief die de VVD binnen het coalitie akkoord op de agenda heeft gezet. Dit is specifiek bedoeld voor huiseigenaren om tegen gunstige condities de noodzakelijke energie transitie voor woningen te realiseren.

Wij komen met verdere plannen om de transitie te begeleiden. 

Zo stellen wij voor om bij elk raadsbesluit een duurzaamheidsparagraaf op te nemen, zodat Duurzaamheid wordt geborgd in het DNA van de besluiten. 

Verder willen de participatie van inwoners op dit het gebied van een  impuls geven door een Duurzaamheidsraad op te richten, die net als de adviesraad Samenlevingszaken ons scherp houdt op de transitie . Het is een vervolg op de duurzaamheidscommisie, die van af de start goed werk heeft verzet, maar waar De VVD deze middels een adviesorgaan beter wil verankeren. 

De Quick Wins moeten we pakken en gezamenlijk moeten we plannen maken om de transitie te realiseren. Dat kunnen we niet alleen. We zullen alle kennis, creativiteit en innovatie nodig hebben om samen met elkaar deze transitie te doen slagen. 

We hebben eenvoudigweg de financiële mogelijkheden niet om in één keer de omslag te maken. De VVD kiest ook hier voor verantwoord en duurzaam financieel beleid.

 

Wonen: 

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er voor een iedereen  voldoende beschikbare woningen zijn? Zoals in het coalitieakkoord afgesproken houden we vast aan 33% sociale woningbouw.

De huidige sociale woning voorraad is nu 38%. Ongeveer 1500  mensen wonen in een sociale huurwoningen die daar gebaseerd op de normen van inkomen daar feitelijk niet zouden hoeven wonen. Dat kan meerdere oorzaken hebben; 

•onwetendheid over de mogelijkheden om te kopen 

•men is op leeftijd en woont fijn.

•Willen wel , maar er is te weinig diversiteit in de woningmarkt 

Als we de mensen kunnen informeren en motiveren om te verhuizen kan dat een win win situatie opleveren en kunnen er op korte termijn sociale huurwoningen beschikbaar komen. 

Tenenkrommend was de reactie van Maasdelta vorige week bij de thema-avond, die legde de breed aangenomen VVD Motie doorstroming koop naar huur volledig naast zich neer. Graag een reactie van de Wethouder.

Wij zullen met een plan komen om de woningen bereikbaar te maken voor mensen die willen starten op de woningmarkt. 

 

Geluidswerende maatregelen langs de A20

Wij spreken de wens uit dat de plannen nabij het Kastanjedal tot tevredenheid van een ieder kunnen worden uitgewerkt, daarvoor is optimale inzet nodig van alle partijen. 

Maar naast deze plannen hebben we nog een aantal kilometers te gaan t.b.v. de Vertowijk, het Wipperspark en Sluispolder Oost.

Wij verzoeken het College op zeer korte termijn gesprekken te voeren met Rijkswaterstaat om aan te geven dat dit onze prioriteit heeft. Dat Rijkswaterstaat zich niet meer kan verschuilen achter de normen, waarbij we 0,1% onder de norm zitten en er daarom geen inzet van Rijkswaterstaat noodzakelijk is.

Ik leg in deze een link naar het getijdepark. Tijdens de thema avond van het afgelopen jaar bleek dat er al verregaande ontwikkelingen zijn en zoals u aangeeft in de begroting er wordt gewerkt aan een opgave van Rijkswaterstaat om natuurwaarde te creëren langs de Waterweg. 

De VVD is van mening:
- Dat die opgave van Rijkswaterstaat geen prioriteit is voor Maassluis en geluidswering bij de A20 wel. 
- Dat het wellicht een mooie aanvulling kan zijn voor de Stad maar dat er geen budgettaire ruimte is om een dergelijk kostbaar en risicovol project naar ons toe te trekken. 

De VVD is verder van mening dat dit project beter op voorhand financieel gekaderd kan worden zodat we niet op enig moment gevraagd worden een besluit te nemen voor een risicodragend en kostbaar project. Om die reden verzoeken, voor dat er verder gegaan wordt met inspanningen door Ambtenaren, met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan om de verwachtingen over en weer uit te spreken en dit terug te koppelen naar de raad. Wij willen graag voorafgaand kaders meegeven aan dit project en de VVD zal daar morgen een motie voor indienen.